Algemene voorwaarden Kwispelrijk

Rechten en plichten eigenaar hond:
 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen. Een titerbepaling mag uiteraard ook. Naast het titeren is er voor de ziekte van Weil nog wel jaarlijks een enting nodig.
 • De hond(en) moet de basiscommando’s kennen en sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.
 • Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden. Uiteraard in overleg i.v.m. de wandeltijden van een uur. Kunnen ze daarna alvast even lekker uitrusten in de bench.
 • Loopse teven mogen niet mee met de uitlaatservice.
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor. De eigenaar van de hond(en) dient er zorg voor te dragen dat er thuis handdoeken e.d. ter beschikking zijn.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt Kwispelrijk, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Kwispelrijk dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
 • De eigenaar van de hond(en) dient uiterlijk om 16.00 uur de hond af te melden. Bij misbruik hiervan gaat het afmelden naar 24 uur vooraf.
Rechten en plichten Kwispelrijk:
 • Kwispelrijk is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
 • Kwispelrijk is niet verantwoordelijk voor letsel aan de hond(en) veroorzaakt door bv weglopen, aanrijdingen of evt. vechten.
 • Kwispelrijk is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • Kwispelrijk is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, Kwispelrijk zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten. Mits de hond dit toelaat.
 • Kwispelrijk is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Kwispelrijk ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Kwispelrijk behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
 • Kwispelrijk behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde honden of personen.
 • Kwispelrijk behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.
 • Kwispelrijk behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, hierover zal wel eerst contact hebben met de eigenaar.
 • Kwispelrijk behoudt zich het recht voor de dienst op non-actief te zetten tijdens vakantie of snipperdagen. Vakanties dienen 2 weken vooraf te worden aangegeven door beide partijen.
 • Kwispelrijk behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten die het onmogelijk maken op een verantwoorde en veilige manier de overeenkomst uit te voeren tijdens zeer slechte weersomstandigheden of ziekte, af te zien van de overeenkomst.
 • Kwispelrijk behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen wanneer zij dit nodig acht en zonder opgaaf van reden. Kijk daarom af en toe op de site naar de algemene voorwaarden!
Prijzen en betalingen:
 • De actuele prijzen staan te allen tijde op de website vermeld.
 • De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • U koopt een rittenkaart voor 10 uitlaatbeurten of een veelvoud hiervan.
 • De rittenkaart is 4 maanden geldig en niet overdraagbaar.
 • Indien de betaling voor aanvang van de aller eerste opdracht achterwege blijft, zal de uitvoering van de opdracht niet plaatsvinden, tenzij mondeling anders overeengekomen tijdens de intake.
 • Betaling binnen 7 dagen na ontvangst factuur of betaalverzoekje. Indien betaling achterwege blijft, volgt na 5 dagen nogmaals een betaalverzoekje. Als de betaling na herinnering alsnog achterwege blijft, volgt na 3 dagen het laatste betaalverzoek met een vermeerderring van € 15,00
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Kwispelrijk de overeenkomst ontbinden.
Opzegging:
 • Bij opzegging door de eigenaar van de hond(en) vindt er geen restitutie plaats van de nog openstaande ritten op de reeds gefactureerde rittenkaart.
 • Bij stopzetten van de service door Kwispelrijk zal er restitutie plaatsvinden van de nog openstaande ritten op de reeds gefactureerde rittenkaart.

 

Kwispelrijk Uitlaatservice is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch (postadres: Reigersbekstraat 8, 5143 CG  Waalwijk) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 75799928